czwartek, 1 stycznia 2015

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach zajęć lekcyjnych.

2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele oraz  pozostali pracownicy Szkoły.

3. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość  o wypożyczone książki i materiały.

4.  Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki. 

5.  Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela na sporządzenie kserokopii  z materiałów bibliotecznych.

6.  Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek,  a także przedłużyć termin ich zwrotu. 

7.  Czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego. 

8.  Czytelnik może zwrócić się do nauczyciela o rezerwację potrzebnej mu pozycji. 

9.  Czytelnik może, pod nadzorem nauczyciela, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych.

10.  Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki  lub innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela.

11.  Czytelnik może wypożyczyć książki na okres ferii i wakacji.

12.  Czytelnik opuszczający Szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie Szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

13. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości  o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.  
            Nie zaginaj rogów,używaj zakładki, na półce

 mnie stawiaj, dbaj o me okładki.

              Nie czytaj, gdy jadasz, nie brudź mnie rękami,

 to ci będę służyć całymi latami.
           
        Nie pisz i nie rysuj tuszem na mych kartkach, 

      bowiem wkrótce będę nic nie warta.
     
Kiedy moje kartki wyrwiesz i wyrzucisz, 
                
          wiedz, że wtedy nigdy do nich nie powrócisz.
Jakie książki znajdziesz w bibliotece?


Mądre książki o chorobie,

O liczeniu, o nauce,

O śpiewaniu i o sztuce,

O sporcie i o piosenkach,
O kuchcikach i kuchenkach,
O zdarzeniach tajemniczych,
O zjawiskach przyrodniczych,
O lądach i oceanach,
O różnych paniach i panach,
O krążkach, drążkach i prążkach,
A także książki o książkach.
(Bezdomny Z.: Czy to lama, czy to plama)


Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych
1. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, należy je zwrócić w 

ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego.


2. Wypożyczenie podręczników dla ucznia poświadczają rodzice lub opiekunowie swoim 

podpisem na specjalnej liście.


3. Udostępnione książki należy chronić przed zniszczeniem i używać obwoluty.


4. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zgubienia lub zniszczenia 

wypożyczonych książek.


5. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub zmiany obwoluty.


6. Podpis rodzica lub opiekuna na liście wypożyczenia podręczników traktowany jest jako

 zobowiązanie do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

(grafika:openclipart)